Печат Печат
НОВИНИ
Извадка от Хронограма за изборите за Народно събрание 26.03.2017 17.02.2017 Основни процедури, събития и действия
Срок до дата (вкл.)


Президентът на републиката насрочва изборите за Народно събрание
                         Изборен ден: 26 март 2017
Указ № 59
от 24.01.2017 г.

ЦИК утвърждава образци на изборни книжа в съответствие с измененията и допълненията на ИК, ДВ, бр. 36 и бр. 57/2016 г. и ги обнародва в „Държавен вестник“
Решение № 4117-НС от 24.01.2017 г.

МС приема план-сметка, която предварително съгласува с ЦИК
29.01.2017 г.

ЦИК определя условията и реда за машинното гласуване
29.01.2017 г.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в срок от три дни пред съответния областен управител
03.02.2017 г.

ЦИК назначава РИК
03.02.2017 г.

ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони и с броя на избирателите в тях
05.02.2017 г.

Кметът на съответната община определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК
08.02.2017 г.

Партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите
17.00 ч. на 08.02.2017 г.

ЦИК регистрира партиите и коалициите  за участие в изборите
08.02.2017 г.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите
11.02.2017 г.

Инициативните комитети представят заявление за регистрация пред РИК
13.02.2017 г.

РИК регистрира инициативните комитети
13.02.2017 г.

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината
13.02.2017 г.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК
13.02.2017 г.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове ) предоставят едни и същи условия и цени на всички партии коалиции и инициативни комитети регистрирали кандидати и ги обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си
13.02.2017 г.

ЦИК регистрира партия за участие в изборите, при условие че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на партията
ЦИК регистрира коалиция за участие в изборите, при условие, че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на коалицията
18.02.2017 г.

РИК формира единните номера на избирателните секции в изборния район
18.02.2017 г.

Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2, 3 от ИК
21.02.2017 г.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината.
ЦИК утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини
23.02.2017 г.

Откриване на предизборната кампания
от 24.02.2017 г.

РИК назначава СИК
28.02.2017 г.

ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място
04.03.2017 г.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден
05.03.2017 г.

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.
11.03.2017 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес
11.03.2017 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място
11.03.2017 г.

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица
15.03.2017 г.

Социологическите агенции подават в ЦИК заявление за регистрация
18.03.2017 г.

Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявления за регистрация на застъпниците на кандидатските листи
17.00 ч. на 25.03.2017 г.

РИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения.
25.03.2017 г.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите
25.03.2017 г.

ИЗБОРЕН ДЕН
26.03.2017 г.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания
26.03.2017 г.

ЦИК съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и преди 20,00 г. в изборния ден.
26.03.2017 г.

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната
26.03.2017 г.,
но не по-късно от
21,00  ч.

СИК преброява гласовете за кандидатските листи, преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите, изготвя протокол с резултата от гласуването и го предава на РИК

СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол
СИК издава копие от протокола на посочените в чл. 100, ал. 1, т. 7 т. 8 лица

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

РИК установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район и съставя протокол
28.03.2017 г.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от 4 дни след изборния ден
30.03.2017 г.

РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК
03.04.2017 г.

Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали
03.04.2017 г.

ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин, съдържащ и технически носител
25.04.2017 г.
 
 

Печат Печат


» НОВИНИ